پیش بارگذار اجومال

سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی

تعهد نامه انضباطی و اخلاقی

خانواده محترم/دانش آموز عزیز

*خواهران و برادران گرامی شئونات عرفی و اسلامی (پوشش و عفت کلام) را رعایت فرمایند.

*درصوورتی که دانش آموز حائز رتبه های ممتاز شوود و یا از پیشورفت قابل ملاحظه ی آموزشوی برخوردار باشود گروه آموزشوی لاپلاس

حق اعلام نام ایشان را جهت اطلاع سایر مخاطبین در بستر های تبلیغاتی خواهد داشت.

مشاوره و خدمات آموزشی

*درصورتی که مشاور از عملکرد دانش آموز ناراضی باشد و دلایل موجه برای عدم ادامه ی همکاری وجود داشته باشد با حفظ کلیه ی

حقوق مادی و معنوی برای گروه آموزشی لاپلاس، زمان جلسوات مشواور ه و هزینه های ثابت انجام گرفته (اعم از چاپ و تکثیر جز وات

یا پنل سایت یا آزمون های جمع بندی و…) محاسبه و پس از کسر هزینه ی آن از مبلغ پرداخت شده مابقی هزینه عودت می گردد.

*برای دریافت نوبت مشواور ه باید مطابق اطلاعیه ها و اعلانیه های گروه اقدام کرد و تمهیدات لازم برای هماهنگ سوازی های مورد نیاز بر عهد ه ی دانش آموز و اولیای ایشان می باشد.

کلاس های آموزشی

*اگر فردی به انداز ه 15 درصد از تعداد جلسات کلاس غیبت داشت از کلاس حذف می شود.

*در صورت شرکت نکرن در آزمون ها (آزمون ها در بستر لرنیتو یا منتا یا … بسته به نوع دور ه برگذار میشود که فرد باید اکانت شرکت در ازمون را تهیه کند.) و یا تحویل ندادن تکالیف (هر جلسووه چک نویس تکالیف باید تحویل منشووی کلاس داده شووود) به اندازه 15 درصد کل حجم، از کلاس اخراج می شوید.

*در صوورت ثبت نام دور ه و شورکت در آن اگر تا قبل از تشوکیل 25 درصود از کلاس ها انصوراف دهید، 60 درصود هزینه کل مرجوع میگردد و پس از آن در صوورت انصوراف هزینه مرجوع نخواهد شود.(دقت کنید برای انصوراف باید فرم انصوراف امضوا شوود و غیبت در کلاس ها به منظور انصراف از دور ه نیست و حتما باید فرم انصراف تا قبل از تشکیل 25 درصد از کلاس ها امضا شود).

*ثبت نام در دور ه فقط تا تشوکیل 40 درصود از کلاس ها امکان پذیر اسوت و برای دوسوتانی که دیرتر به کلاس ها اضوافه شودند، جبرانی برگذار میشووود (دقت فرمایید در کلاس های جبرانی کلیت مباحث گفته میشووود نه تدریس کامل) و پس از آن دیگر جبرانی نخو اهد
داشت.

*فرد باید در کانال اطلاع رسوانی عضوو باشود و حتما در جریان اخبار کلاس قرار گیرد. در صوورت سوهل انگاری در چک کردن اخبار مسوئولیت به عهد ه خود فرد اسوت.(اطلاع رسوانی برای جابه جایی زمان کلاس، کنسول شودن و یا … حد اقل 24 سواعت قبل از آن کلاس اعلام میشود).

*اگر فردی از کلاس اخراج شود، هزینه ثبت نام مرجوع نخواهد شد.

پانسیون مطالعاتی
*همواری دانش آموزان موظفنود در محیط پوانسووویون بر اسووواس آیین وناموه ی پوانسووویون هوای مطوالعواتی و تودابیر و اوامر نواظرین و مودیریوت پانسویون ها عمل نمایند و هرگونه بی احترامی و تخلف از قوانین وضوع شوده باعث اخراج دانش آموز از دور ه ی مطالعاتی ثبتنام شوده ی خود خواهد شد.

*استعمال دخانیات در اطراف محیط پانسیون های مطالعاتی گروه لاپلاس باعث اخراج دانش آموز از پانسیون خواهد گردید.

*در صورت اخراج دانش آموز از پانسیون مطالعاتی هیچ هزینه ای عودت نخواهد گردید.

*در صوورت ثبت نام دور ه و شورکت در آن اگر قبل از پایان دور ه ی مطالعاتی انصوراف دهید هزینه ی شوما به صوورت روز شومار محاسوبه و از کل پرداختی کسور و مابقی هزینه پرداخت شوده عودت خواهد گردید.(دقت کنید برای انصوراف باید فرم انصوراف امضوا شوود و حضور نداشتن در پانسیون به منظور انصراف از دوره نیست و حتما باید فرم انصراف امضا شود).

اینجانب …………………………………………. (ولی دانش آموز/دانش آموز) مطالب فوق را خواند ه و متعهد به اجرای آن می باشم​.